Board logo

标题: 福慧论坛QQ群 [打印本页]

作者: 福慧论坛    时间: 2010-5-30 21:45     标题: 福慧论坛QQ群

QQ1群:57883815(福慧论坛1群)
QQ2群:103270060(戒除邪欲、清新自在人生1群)
QQ3群:119559332(戒除邪欲、清新自在人生2群)
QQ4群:235348816(戒除邪欲、清新自在人生3群)
QQ5群:225321718(戒除邪欲、清新自在人生4群)
QQ6群:165472169(戒邪欲、清新自在人生500人超级群)
QQ7群:81620123(《妙法莲华经》共修群)
QQ8群:108190036(福慧论坛2群)

QQ9群:113111698(佛学交友群)

QQ10群:237391527(《僧伽吒经》共修群)
QQ11群:210422331(《地藏经》共修群)

QQ12群:83172147(观世音菩萨法门共修群)

申请加入群请注明:<佛弟子>,如其中部分群已满员请您申请加入其他群,或联系管理员开通新群

福慧论坛联系QQ1:1176027656
      

                QQ2:614581191

                QQ3: 983336219

                QQ4:347561617


作者: 蓝色星空    时间: 2010-6-3 12:31

阿弥陀佛
作者: 持五戒十善    时间: 2010-6-24 15:18

南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
作者: xuequn    时间: 2010-9-11 12:31

南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
作者: xuequn    时间: 2010-9-11 12:31

南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
作者: dhh    时间: 2011-2-11 05:27

南无阿弥陀佛
作者: 470096690    时间: 2011-2-20 05:38

南无阿弥陀佛
作者: 福慧论坛    时间: 2011-3-29 00:02

南无阿弥陀佛!
南无阿弥陀佛!
南无阿弥陀佛!
作者: 佛法结缘    时间: 2011-4-6 16:04

阿弥陀佛
作者: 真信愿行    时间: 2011-4-13 15:03

阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛
作者: 佛法结缘    时间: 2011-4-14 11:11

阿弥陀佛
作者: 善心无畏    时间: 2011-7-7 08:01

南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
作者: 珞雪    时间: 2011-9-29 15:31

好容易在Q5挤了个地儿,人气太旺了!阿弥陀佛!
作者: 界华    时间: 2011-12-5 21:18

阿弥陀佛  阿弥陀佛  阿弥陀佛
作者: 心香何处    时间: 2012-2-4 21:40

阿弥陀佛
作者: 心香何处    时间: 2012-2-9 13:40

南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
作者: f136158    时间: 2012-2-26 21:04

f136158强烈支持你哟!
作者: vivian035    时间: 2012-8-21 16:12

阿弥陀佛
作者: 吾心试持    时间: 2013-1-5 19:25

申请加入群了,希望快点与大家认识。

南无阿弥陀佛!
南无阿弥陀佛!
南无阿弥陀佛!
作者: 明慧    时间: 2013-6-20 13:46

南无阿弥陀佛
作者: 李先刚    时间: 2013-6-28 21:38

南无阿弥陀佛
作者: 林钦润    时间: 2014-4-13 00:26

阿弥陀佛
作者: 林钦润    时间: 2014-4-13 00:30

我想助印药师经。你能帮我咋样做吗、?????????
作者: 林钦润    时间: 2014-4-13 00:34

我QQ1601525941
作者: wangenzu    时间: 2014-6-7 15:31

南无阿弥陀佛,到了这里终于有一种回家的感觉。这个论坛太好了,在这里祝愿师兄师弟,师姐师妹们吉祥安康,阿弥陀佛!阿弥陀佛!阿弥陀佛!
作者: 善恶到头终有报    时间: 2016-4-12 11:05

南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
欢迎光临 福慧论坛|福慧佛学论坛|佛教网|免费结缘|学佛|佛教|助印|印经|经书|净土 (http://www.fj960.com/) Powered by Discuz! 7.0.0